Rắn san hô

Creatures of the Amazon The Coral Snake- Rắn san hô

There are 9 species of coral snakes in Peru and they are one of the most colourful snakes to be found in the Amazon Rainforest. They are also one of the deadliest, its venom is strong enough to kill in a few minutes. Coral snakes are red, yellow and black and only coral snakes have these colours in that order. So always remember this “Red and yellow you are a dead fellow, but red touches black you’re alright Jack”. Coral snakes can weigh up to 5 pounds and grow up to 3 feet long. In the Amazon Basin coral snakes are known by their local name “Naka Naka”.

The prey of coral snakes are small mammals, birds, lizards, frogs and even other snakes. These snakes have a unique tongue which can detect and smell prey, even from a distance. Once a coral snakes bites it’s victim and injects the right amount of venom it is sure that this will be the coral snake’s next meal.
An interesting point: Most venomous snakes are immune to their own venom but not the coral snake, they die if bitten by another coral snake.

Rắn san hô
Rắn san hô

The color of the coral snake gives a warning to any would be predator that they will surely regret choosing this snake for lunch. Another defense mechanism is the ability to burrow very fast into the ground and making an underground hideout until the danger subsides. Other amazon snakes have adapted themselves using the same colours as the coral snake.

Coral snakes live anywhere in the rainforest from the damp dark depths of the forest floor to the sunlit forest canopy. This ability to live on the ground, in the canopy or anywhere in between displays the versatility of the coral snake.

Micrusus fulvius
Micrusus fulvius

Coral snakes usually mate in the Amazon Autumn round about the end of May or June. The females look for a mate but because most male coral snakes fear the deadly females this is no easy task. The female lays 2 or 3 eggs and a short time later the babies are born. The babies are about 7 inches long and are abandoned by the mother to fend for themselves. Although she often stays close by to fend off predators. Although the babies are quite able to protect themselves straight after birth because they are born with venom and it is usually more stronger than the adults.

All snakes should be respected and the coral deserves ours as one of the most dangerous creatures on Earth.

Give a snake a break.
Give a snake a break.

BẢN DỊCH TIẾNG VIỆT

Có 9 loài rắn san hô ở Peru và chúng là một trong những loài rắn có màu sắc sặc sỡ nhất được tìm thấy ở Rừng nhiệt đới Amazon. Chúng cũng là một trong những loài nguy hiểm nhất, nọc độc của nó đủ mạnh để giết người trong vài phút. Rắn san hô có màu đỏ, vàng và đen và chỉ có rắn san hô mới có những màu này theo thứ tự đó. Vì vậy, hãy luôn nhớ điều này “Đỏ và vàng bạn là đồng loại chết, nhưng màu đỏ chạm vào màu đen thì bạn vẫn ổn đấy Jack”. Rắn san hô có thể nặng tới 5 pound và dài tới 3 feet. Ở lưu vực sông Amazon, rắn san hô được biết đến với tên địa phương là “Naka ​​Naka”.

Con mồi của rắn san hô là động vật có vú nhỏ, chim, thằn lằn, ếch và cả những loài rắn khác. Những con rắn này có một chiếc lưỡi độc đáo, có thể phát hiện và ngửi thấy con mồi, ngay cả từ khoảng cách xa. Một khi rắn san hô cắn nạn nhân và tiêm đúng lượng nọc độc thì chắc chắn đây sẽ là bữa ăn tiếp theo của rắn san hô.
Một điểm thú vị: Hầu hết các loài rắn độc đều miễn dịch với nọc độc của chính mình nhưng không phải rắn san hô, chúng chết nếu bị rắn san hô khác cắn.

Màu sắc của loài rắn san hô cảnh báo cho bất kỳ kẻ săn mồi nào rằng họ chắc chắn sẽ hối hận khi chọn con rắn này cho bữa trưa. Một cơ chế phòng thủ khác là khả năng đào sâu xuống đất rất nhanh và ẩn náu dưới lòng đất cho đến khi mối nguy hiểm giảm bớt. Các loài rắn amazon khác đã tự thích nghi bằng cách sử dụng màu sắc tương tự như rắn san hô.

Rắn san hô sống ở mọi nơi trong rừng nhiệt đới từ sâu tối ẩm ướt của tầng rừng đến tán rừng ngập nắng. Khả năng sống trên mặt đất, trong tán cây hoặc bất cứ nơi nào ở giữa cho thấy tính linh hoạt của rắn san hô.

Rắn san hô thường giao phối vào mùa Thu Amazon vào khoảng cuối tháng Năm hoặc tháng Sáu. Các con cái tìm kiếm bạn tình nhưng vì hầu hết các con rắn san hô đực đều sợ hãi những con cái chết chóc nên đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Con cái đẻ 2 hoặc 3 quả trứng và một thời gian ngắn sau các con được sinh ra. Những đứa trẻ sơ sinh dài khoảng 7 inch và bị mẹ bỏ rơi để tự bảo vệ mình. Mặc dù cô ấy thường ở gần để chống đỡ những kẻ săn mồi. Mặc dù những đứa trẻ sơ sinh có khả năng tự bảo vệ mình ngay sau khi sinh vì chúng được sinh ra với nọc độc và nó thường mạnh hơn những con trưởng thành.

Tất cả các loài rắn cần được tôn trọng và san hô xứng đáng được chúng ta coi là một trong những sinh vật nguy hiểm nhất trên Trái đất.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.