Bull shark ở Amazon

Jaws Sharks in the Amazon? Cá mập ở Amazon

Sharks live in the sea don’t they? We know that when the first Spanish explorers came here and saw the mighty Amazon they called it “The Great Inland Sea”, but sharks live in salt water and the Amazon is big, but full of fresh water. So are there sharks in the Amazon? The answer is yes.

The Bull shark (Carcharhinus leucas) can adapt to fresh water, in 1963 a 265lb bull shark was caught near Iquitos and Iquitos is nearly 4,000 klms from the Atlantic Ocean. They are more frequently caught in Brazil due to the proximity to the ocean. Bull sharks can thrive in both saltwater and freshwater because they have developed special osmoregulating kidneys that sense the change in salinity of the water they are in. Their kidneys inhibit the excretion of vital salts and thus recycle them throughout their body. This adaptation allows our toothy friends to move into freshwater almost indefinitely. Bull sharks travel up many rivers some as far up as Kentucky on the Ohio River, USA. Other sightings were on the Brisbane River in Australia, the Zambezi River in Africa. A woman was killed by a Bull shark in 2010, 200 miles up a river in New Jersey ,USA. In 2011 during the Queensland floods in Australia bull sharks were seen cruising the streets of the town of Goodna.

Bull sharks are large and stout, with females being larger than males. Adult female bull sharks average 7.9 ft long and typically weigh 290 lbs, whereas the slightly smaller adult male averages 7.4 ft and 210 lbs. While a maximum size of 11 ft is commonly reported, there is a questionable record of a female specimen of exactly 13 ft. The maximum recorded weight of a bull shark was 690 lbs but may be larger. Bull sharks are wider and heavier than other sharks of comparable length, and are grey on top and white below. The second dorsal fin is smaller than the first. The bull shark’s caudal fin is longer and lower than that of the larger sharks, it also has a small snout and it lacks an interdorsal ridge. Bull sharks have a bite force of up to 1,300 lb, the highest among all investigated cartilaginous fishes. Bull shark teeth are triangular, and very sharp. They are located in rows which rotate. The first two rows are used in obtaining prey, the other rows rotate into place as they are needed. As teeth are lost, broken, or worn down, they are replaced by new teeth that rotate into place. Its belly is off-white, its top surface is gray, and the eyes are small. The bull shark is also know as the cub, Ganges, Nicaragua, Swan River Whaler, Zambezi, Shovelnose, Slipway Grey, Square-Nose, and Van Rooyen’s Shark.

The bull shark is a solitary hunter but they do sometimes hunt in pairs. They eat fish (including other sharks and rays), turtles, birds, mollusks, crustaceans, and dolphins. It will eat almost anything. The bull shark is one of the most frequent attacker of people, as it swims in very shallow waters where people swim and is a very aggressive shark.

Bull sharks give birth to live baby sharks. Litters of 1 to 13 pups are common after a gestation period of about one year. Pups are about 28 inches long at birth and can swim immediately. A pup’s fins have black tips, but these markings fade as they get older. The young take about 10 years to reach maturity. Coastal lagoons, river mouths, and other low-salinity estuaries are common nursery habitats.

BẢN DỊCH TIẾNG VIỆT

Cá mập sống ở biển phải không? Chúng ta biết rằng khi những nhà thám hiểm Tây Ban Nha đầu tiên đến đây và nhìn thấy Amazon hùng vĩ, họ đã gọi nó là “Biển nội địa vĩ đại”, nhưng cá mập sống ở nước mặn và Amazon lớn nhưng đầy nước ngọt. Vậy có cá mập ở Amazon không? Câu trả lời là có.

Cá mập bò (Carcharhinus leucas) có thể thích nghi với nước ngọt, vào năm 1963 một con cá mập bò nặng 265lb đã bị bắt gần Iquitos và Iquitos cách Đại Tây Dương gần 4.000 km. Chúng thường xuyên bị đánh bắt hơn ở Brazil do vị trí gần biển. Cá mập bò có thể phát triển mạnh ở cả nước mặn và nước ngọt vì chúng đã phát triển những chiếc thận điều hòa thẩm thấu đặc biệt giúp cảm nhận sự thay đổi độ mặn của nước. Thận của chúng ức chế sự bài tiết của các muối quan trọng và do đó tái chế chúng khắp cơ thể. Sự thích nghi này cho phép những người bạn có răng của chúng ta di chuyển vào nước ngọt gần như vô thời hạn. Cá mập bò đi lên nhiều con sông, một số xa đến tận Kentucky trên sông Ohio, Hoa Kỳ. Các cảnh tượng khác là trên sông Brisbane ở Úc, sông Zambezi ở châu Phi. Một phụ nữ đã bị giết bởi một con cá mập Bull vào năm 2010, 200 dặm trên một con sông ở New Jersey, Hoa Kỳ. Vào năm 2011, trong trận lũ lụt ở Queensland ở Úc, người ta đã nhìn thấy cá mập bò bay lượn trên các đường phố của thị trấn Goodna.

Cá mập bò lớn và mập mạp, với con cái lớn hơn con đực. Cá mập bò cái trưởng thành dài trung bình 7,9 ft và thường nặng 290 lbs, trong khi con đực trưởng thành nhỏ hơn một chút có trung bình 7,4 ft và 210 lbs. Trong khi kích thước tối đa là 11 ft thường được báo cáo, có một hồ sơ đáng ngờ về một mẫu vật cái chính xác là 13 ft. Trọng lượng tối đa được ghi nhận của một con cá mập bò là 690 lbs nhưng có thể lớn hơn. Cá mập bò rộng hơn và nặng hơn so với các loài cá mập khác có chiều dài tương đương, và có màu xám ở trên và màu trắng ở dưới. Vây lưng thứ hai nhỏ hơn vây thứ nhất. Vây đuôi của cá mập bò dài hơn và thấp hơn so với các loài cá mập lớn hơn, nó cũng có mõm nhỏ và không có gờ giữa lưng. Cá mập bò có lực cắn lên tới 1.300 lb, cao nhất trong số tất cả các loài cá sụn được điều tra. Răng cá mập bò có hình tam giác và rất sắc. Chúng nằm trong các hàng xoay vòng. Hai hàng đầu tiên được sử dụng để kiếm mồi, các hàng khác xoay vòng vào vị trí khi cần thiết. Khi răng bị mất, gãy hoặc mòn, chúng sẽ được thay thế bằng răng mới xoay đúng vị trí. Bụng của nó có màu trắng nhạt, mặt trên của nó có màu xám và đôi mắt nhỏ. Cá mập bò còn được gọi là cá mập con, sông Hằng, Nicaragua, Cá voi sông Swan, Zambezi, Shovelnose, Slipway Grey, Square-Nose và Van Rooyen’s Shark.

Cá mập bò là một kẻ săn mồi đơn độc nhưng đôi khi chúng đi săn theo cặp. Chúng ăn cá (bao gồm cả cá mập và cá đuối khác), rùa, chim, động vật thân mềm, động vật giáp xác và cá heo. Nó sẽ ăn hầu hết mọi thứ. Cá mập bò là một trong những kẻ tấn công con người thường xuyên nhất, vì nó bơi ở vùng nước rất nông, nơi có người bơi và là loài cá mập rất hung dữ.

Cá mập bò sinh ra cá mập con sống. Các lứa từ 1 đến 13 con thường gặp sau thời gian mang thai khoảng một năm. Chó con dài khoảng 28 inch khi mới sinh và có thể bơi ngay lập tức. Vây của con nhộng có các đầu màu đen, nhưng những dấu này sẽ mờ dần khi chúng già đi. Con non mất khoảng 10 năm để trưởng thành. Các đầm phá ven biển, cửa sông và các cửa sông có độ mặn thấp khác là những sinh cảnh ương phổ biến.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.